Etický kódex občianskeho združenia

SLOVENSKÉ DULY (SD)

 1. Poslaním duly je poskytovať predovšetkým psychickú (ale aj fyzickú) oporu rodiacej matke a jej rodine. Dula žene poskytuje emocionálnu podporu a potrebné informácie už počas tehotenstva, ženu (a jej partnera) citlivým spôsobom doprevádza pri pôrode, rodine je nápomocná aj v šestonedelí. Kladie si za cieľ prispievať k dobrej telesnej a duševnej pohode matiek a novorodencov.
 2. Dula o.z. Slovenské duly je pripravená klientku doprevádzať pri pôrode ako v nemocnici, tak v pôrodnom dome alebo pri pôrode doma. Slovenské duly o.z. nedovoľuje svojim členkám sprevádzať matky pri neasistovanom pôrode doma.
 3. Dula o.z. Slovenské duly neposkytuje zdravotnícke služby a nepreberá nijakú zodpovednosť za zdravotnú stránku pôrodu, pokiaľ nie je zároveň pôrodnou asistentkou alebo lekárkou – pôrodníčkou. Dula SD nezasahuje do kompetencií lekárov, pôrodných asistentiek ani ďalšieho zdravotníckeho personálu.
 4. Dula o.z. Slovenské duly klientku doprevádza bez ohľadu na národnosť, sociálne postavenie a povesť klientky či členov jej rodiny.
 5. Dula o.z. Slovenské duly plne rešpektuje ľudské práva, ľudskú dôstojnosť i slobodu voľby klientky. Plne rešpektuje zodpovednosť klientky za svoje rozhodnutia i za ich prípadnú zmenu. Dula svoje služby vždy poskytuje s akceptovaním individuálnych hodnôt, postojov i prianí každého jedinca.
 6. Dula o.z. Slovenské duly je plne zodpovedná za úkony, rady a doporučenia, ktoré poskytuje v rámci svojej práce.
 7. Dula o.z. Slovenské dula má právo odmietnuť poskytnutie svojich služieb z kapacitných dôvodov alebo z dôvodov, ktoré odporujú jej svedomiu.
 8. Dula o.z. Slovenské duly nesmie žiadnym spôsobom zneužiť vo vzťahu ku klientke a jej rodine ich dôveru. So všetkými informáciami týkajúcimi sa zdravotného, psychického či sociálneho stavu klientky a jej rodiny narába ako s dôvernými a súkromnými, s výnimkou situácií, kedy si vyžiada písomný súhlas klientky k použitiu presne vymedzených údajov ku konkrétnemu účelu.
 9. Dula o.z. Slovenské duly si vedie záznamy o stretnutiach s klientkou a o doprevádzaných pôrodoch. Od klientky získava spätnú väzbu o jej spokojnosti s poskytnutou starostlivosťou – najlepšie formou písomného dotazníku vlastnoručne vyplneného klientkou.
 10. Dula o.z. Slovenské duly je povinná priebežne sa vzdelávať a udržovať, či zvyšovať úroveň svojich znalostí, schopností a zručností pre výkon práce duly. Pravidelne sa zúčastňuje stretnutí organizovaných o.z. Slovenské duly, využíva možnosti konzultovať s kolegyňami zložitejšie prípady a pravidelne prechádza supervíziou. O.z. Slovenské duly určuje frekvenciu stretnutí, konzultácií a supervízií a vedie o nich záznamy.
 11. Etická a odborná komisia o.z. Slovenské duly má právo a povinnosť vyjadrovať sa k problémom súvisiacim s odbornou a etickou úrovňou poskytovania služieb duly a k dodržiavaniu etického kódexu. Komisia môže porušovanie odborných a etických pravidiel riešiť pohovorom s príslušnou dulou, prípadne odobratím či pozdržaním platnosti certifikácie duly.
 12. Vzájomné vzťahy medzi dulami o.z. Slovenské duly stavia na kolegiálnom, čestnom a spoločensky korektnom jednaní.
 13. Povinnosťou duly o.z. Slovenské duly je dodržiavať tento Etický kódex. Ďalej má povinnosť hájiť svoju profesionálnu a ľudskú česť, dodržiavať zákony SR, rešpektovať všeobecne uznávané morálne, etické a spoločenské normy a brániť poškodeniu dobrého mena a povesti členov o.z. Slovenské duly.

 

Mgr. Miroslava Sivá
MATERVIA
info@matervia.sk
0905 308 799
viac